کارگاه ها

شرکت رایان زیست زیست فناوری هرمس آمادگی ارائه 33  فیلم و فایل های مربوطه به 33 کارگاه را دارد. لیست این کارگاه ها به شرح زیر می باشد:

1-  کارگاه سیستم بیولوژی

2- Bioconductor for Genomic Data Science, Kasper Hansen

3- CMD

4- Electronic

5- Galaxy

6- Genomic Data Science

7- HarvardX – PH525.1x – Statistics and R for the Life Sciences

8- HarvardX – PH525.5x Case Study _ RNA-seq data analysis

9- Illustrator

10- Machin-learing

11- Matematica

12- metaanalysis

13- phyton

14-RNA seq

15- wordPress

16- Linux

17- SPSS

18-شبکه عصبی مصنوعی

19-Java-script

20- MATLAB

21- زبان زیست شناسی

22- اینترنت اشیا

23- زبان HTML

24- Image-processing-matlab

25- Introduction to Programming with MATLAB

26- سیسکو

27- آندروید

28- گاوسین

29- سی شارپ

30- اکسل

31- متاآنالیز

32- اینترنت اشیا

33- زبان HTML

 

در صورت تمایل به استفاده از فیلم های مربوط به این کارگاه ها با شماره 09134096831 تماس بگیرید

کتب بیوانفورماتیک:

1- Bioinformatics

 

Bioinformatics